O nas | About Us

[PL]

Po co takie organizacje jak Izba czy PTTD?

To jak z polityką – akademickie dyskusje podczas których narzekamy, pomstujemy i ośmieszamy polityków są specjalnością polaków, ale kiedy przy politycznej dyskusji nieraz pytam o uczestnictwo w wyborach, słyszę „wybory? Nieeeeeee, nie chodzę bo mój głos i tak nic nie zmieni” Nie zmieni? Jeśli go nie oddamy to nie zmieni! Na pewno. I wtedy ci którzy wybierają, wybierają za nas ale rzadko dla nas! Frekwencja wyborcza w Polsce to 40% w 2005, 54% w 2007. W krajach europy postkomunistycznej ten wskaźnik średnio przekracza 70 %, na Słowacji wynosi ponad 80%. To oznacza że co drugi uprawniony do głosowania Polak do niego nie przystąpił. Czyli kiedy idziemy z kolegą na piwo albo umawiamy z koleżanką na kawę to statystyczne przynajmniej jedno z nas nie interesuje się „swoją przyszłością”. A w naszym środowisku jest chyba jeszcze gorzej… no tak, my dłuuugo pracujemy bo itd.???… to rzeczywiście wszystko usprawiedliwia. Wobec tego pytam: co poza krytykowaniem w/w organizacji zrobiłeś TY, TY, TY, i TY. Co zrobiliście żeby pomóc sobie, swoim przyjaciołom, następnym pokoleniom.

 

Co to jest Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych ?

IGTD to organizacja dobrowolna działająca na podstawie: USTAWY z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195,) statutu IGTD uchwalonego w 2000 roku innych przepisów dotyczących prowadzenia dział gosp., KC i innych Jest to organizacja która powstała w XI 2000 r. w Łodzi. Została wpisana do rejestru (będzie skan pierwszego rejestru)Izb Gospodarczych w dniu 28 grudnia 2000 roku. Pierwszym Prezesem Izby został Pan Tomasz Ciaputa a w składzie pierwszych władz znaleźli
się między innymi Pan Władysław Maranda, Bartłomiej Gordon, Andrzej Kunce, Halina Tupiak,
Dariusz Stefaniak, Jacek Oksiński, Bożena Ogonowska i inni. Od 2002 roku po rezygnacji Pana Tomasza
z funkcji pracami Izby jako Prezes kierowała nieprzerwanie do zeszłego roku Pani Halina Tupiak. Zgodnie
ze statutem najważniejszymi zadaniami Izby jest: § 1 1. Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych, zwana dalej „Izbą” jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej, w zakresie techniki dentystycznej wobec organów państwowych
i samorządowych. § 6 1. Celem i zadaniem Izby jest:

 1. pełna ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, a także organizacji i podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
 3. popieranie i rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
 4. uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych w sprawach działalności naukowej, usługowej, wytwórczej,
 5. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 6. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zmian w funkcjonowaniu działalności gospodarczej techników dentystycznych,
 7. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,
 8. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności pracy techników dentystycznych,
 9. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menadżerskich, organizacyjnych i technicznych,
 10. gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,
 11. świadczenia na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
 12. wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasad pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem.

 


[ENG]

Why do we need organizations like Izba or PTTD?

It’s just like with politics – academic discussions during which we moan, laugh and rail against politicians it’s all speciality of Poles, but every now and then, during this political discussion I ask people about their election attendance. I hear then, “elections? Noooo, I don’t go, because my vote won’t change a bit” Won’t change? Well if You won’t vote, it won’t change. Definitely. And then those who vote, vote for us, but not for our interest! The election turnout in Poland was 40% in 2005, 54% in 2007. In post-communistic european countries this indicator on average crosses 70%, in Slovenia it’s over 80%. Which means that every second Pole, authorized for voting, did not vote. So when we go out with our mate for beer or go for a coffee with girlfriend of ours, statistically speaking one of us doesn’t care about it’s “own future”. I guess, in our society it’s even worse.. well we work for sooo long ‚couse… etc??? …really this justifies all. I ask then, what else then criticizing have YOU, YOU, YOU, and YOU done for those organizations? What have You done to help each other, Your friends or even the next generations?

 

What is a Economic Chamber of Dental Technicians?
(Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych – IGTD)

IGTD is a voluntary organization operating under the Act from 30th of May 1989 about chambers of commerce (Dz.U. 1989 No. 35, pos 195), IGTD status was adopted in the year 2000 with other provisions relating to business, Civil Code(KC) and others. This organization was founded in November 2000 in Lodz. Was entered in the register of Polish Chambers of Commerce (PCC) on 28th of December 2000. First President of the Chamber was Mr. Tomasz Ciaputa, and as a first authorities we’ve had: Wladyslaw Maranda, Bartlomiej Gordon, Andrzej Kunce, Halina Tupiak, Dariusz Stefaniak, Jacek Oksiński, Bozena Ogonowska and others. From 2002 up until last year, after resignation of Mr Ciaputa, Chamber was led by President Halina Tupiak. According to status, Chamber’s most important tasks are: §1 1. Economic Chamber of Dental Technicians, hereinafter called the “Chamber” is a voluntary organization of economic autonomy, representing economic interests of its affiliated businesses, operating in the areas of manufacturing, trade and services in the field of dental technology to state and local government bodies. §6 1. Aims and tasks of Chamber are:

 1. full protection and interest representation of its members in the field of their economic activity, especially against state agencies, local governments, as well as organizations and businesses of domestic and foreign origin,
 2. contribution to creating conditions for the development of economic life and supporting economic initiatives of its members,
 3. promotion and advancement of vocational training of its members,
 4. participating upon state agencies invitation in the works of advisory and opinion former institutions on matters of scientific activity, service and manufacturing,
 5. informing about functioning of economic entities and expressing opinions about economic development status in the field of Chambers work,
 6. expressing opinions, about solution projects relating to changes in functioning of dental technicians businesses,
 7. representing the economic interests of affiliated businesses, providing them advices, as well as provisioning services in the field of their activities,
  formation and promotion of business ethics, raising the profession dignity, and environmental
 8. integration, as well as conducting activities for improving quality and reliability of dental technicians work,
 9. promotion and dissemination of scientific, managerial organizational and technical success,
 10. collecting and dissemination of informations that are helpful to Chamber members businesses, as well as supporting the development of modern information systems, crucial for managing the entities belonging to the Chamber,
 11. providing help to members, enabling them to implement scientific-technical and organizational achievements in the field of healthcare
 12. performing other activities, specified by statutory bodies, preserving principles of full and equal access to all information and assistance within the limit of the statute.